Krok za krokom k poskytovaniu sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb

Krok za krokom k poskytovaniu sociálnych služieb v CSS Zákamenné

1. krok

Konanie o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu poskytovanú v domove sociálnych služieb, v špecializovanom zariadení, v rehabilitačnom stredisku alebo v zariadení podporovaného bývania sa začína na základe Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.  Tlačivo žiadosti je dostupné na Úrade ŽSK, na sociálnom úseku v CSS Zákamenné, ako i na našej webovej stránke v sekcii Dokumenty na stiahnutie. 

2. krok

Vyplnenú žiadosť je možné doručiť do podateľne Úradu ŽSK osobne alebo poštou. Podotýkame, že je nevyhnutné, aby žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu bola vlastnoručne podpísaná účastníkom konania (občanom, ktorý o poskytovanie sociálnej služby žiada). V prípade, že je občan pozbavený spôsobilosti na právne úkony, žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podpíše súdom ustanovený opatrovník (v tomto prípade je nevyhnutné doložiť kópiu rozsudku súdu o pozbavení spôsobilosti občana na právne úkony ako aj kópiu listiny o ustanovení opatrovníka). Ak občan vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sám podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, môže túto žiadosť za občana podpísať aj iná fyzická osoba a to na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o nepriaznivom zdravotnom stave.

3. krok

Lehota na vydanie posudku a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu 30 dní od dátumu zaevidovania žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na podateľni ŽSK. Občan spĺňa kritéria pre poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb alebo v špecializovanom zariadení len v tom prípade, ak je jeho stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby V. alebo VI. Podkladom k vydaniu posudku o odkázanosti na sociálnu službu je sociálny posudok a lekársky posudok.

4. krok

V zákonom stanovenej lehote správny orgán, t. j. Žilinský samosprávny kraj, vydá účastníkovi konania Posudok o odkázanosti na sociálnu službu a Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré sú občanovi doručené poštou doporučene do vlastných rúk. Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu nadobúda právoplatnosť a vykonateľnosť po pätnástich dňoch od doručenia. V súlade so zákonom o správnom konaní má občan možnosť vzdať sa práva na odvolanie.

5. krok

Občan, ktorý vlastní posudok a právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu požiada o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. V prípade, ak si občan vyberie na poskytovanie sociálnych služieb naše zariadenie CSS Zákamenné vyplní Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby, ktorú nájde na našej webovej stránke v sekcii Dokumenty na stiahnutie, ale aj priamo na sociálnom úseku CSS Zákamenné, kde Vám ho naše sociálne pracovníčky veľmi rady pomôžu vyplniť. Rovnako Vám vysvetlia všetky podmienky, postup a povinné prílohy Žiadosti o poskytovanie sociálnej služby (potrebné lekárske vyšetrenia, výpis zo Sociálnej poisťovne o výške a druhu dôchodku a pod. - presný zoznam príloh nájdete uvedený na štvrtej strane Žiadosti o poskytovanie sociálnej služby).