Občianske združenie "Symbióza generácií"

Občianske združenie "Symbióza generácií" vzniklo 2.7.2009. Združuje ľudí, ktorí sa zaujímajú o verejnoprospešnú činnosť, materiálnu a sociálnu pomoc, poradenstvo jednotlivcom a znevýhodneným skupinám, občanom v domácom prostredí a v zariadeniach sociálnych služieb (seniori, deti, mladiství, zdravotne postihnutí).

Združenie nie je založené na podnikanie, je apolitické, dobrovoľné záujmové združenie občanov. Združenie je samostatnou právnickou osobou, ktorá môže vo svojom mene nadobúdať práva a povinnosti. Pôsobí na celom území Slovenskej republiky a je založená na dobu neurčitú.

Cieľom združenia je prispievať svojou činnosťou a podporovať zlepšovanie kvality života jednotlivcov, rodín, znevýhodnených skupín občanov v mieste bydliska a vo všetkých formách zariadení sociálnych služieb, vykonávanie verejnoprospešnej činnosti. Pri naplňovaní cieľa občianske združenie Symbióza generácií uskutočňuje verejno-prospešnú činnosť a podporuje najmä:

 •  zlepšenie a rozvíjanie informačno-poradenského servisu,
 • nadväzovanie a rozvíjanie kontaktov s domácimi a zahraničnými iniciatívami pôsobiacimi v sociálnej oblasti v súlade s cieľmi združenia a všeobecne záväznými normami, 
 • odborné stáže na domácich a zahraničných pracoviskách a vzdelávacích inštitúciách, ktorých činnosť súvisí so sociálnym poradenstvom a sociálnou pomocou občanom, 
 • programy podpory rozvoja osobnosti a jej zvyšovania kvality života, 
 • navrhovanie a realizáciu projektov v oblasti sociálnej pomoci a poradenstva, 
 • aktivity zamerané na rozvoj profesionálnej, poloprofesionálnej i dobrovoľnej pomoci a služieb, 
 • aktivity a programy rozvoja zamerané na zvyšovanie kvality poskytovania sociálnych služieb občanom doma a v zariadeniach sociálnych služieb,
 • organizovanie spoločenských, vzdelávacích, športových, voľnočasových, vzdelávacích aktivít a podujatí určených najmä pre klientov žijúcich v zariadeniach sociálnych služieb, 
 • podporovanie rozvoja pracovnej terapie a záujmovej činnosti klientov žijúcich v zariadeniach sociálnych služieb, 
 • podpora náboženského a duchovného rozvoja klientov žijúcich v zariadeniach sociálnych služieb Zákamenné, Zubrohlava, Oravská Lesná, organizovanie aktivít s náboženskou tematikou v zariadeniach sociálnych služieb, výletov a diskusií zameraných na rozvoj kresťanského cítenia a materiálno-technické vybavenie priestorov potrebných pre tieto aktivity, 
 • skvalitňovanie služieb v oblasti sociálnej starostlivosti, 
 • zlepšovanie služieb, odstraňovanie bariér a bezproblémového pohybu po zariadeniach, 
 • vytvorenie bezbariérových kúpeľní a WC na zlepšenie hygienickej starostlivosti pre klientov žijúcich v zariadeniach sociálnych služieb Zákamenné, Zubrohlava, Oravská Lesná, 
 • vytváranie podmienok pre ubytovanie klientov pri riešení opatery po ukončení liečby v zdravotníckom zariadení a návratu do domáceho prostredia, 
 • vytvorenie podmienok pre rehabilitáciu klientov v zariadeniach sociálnych služieb s kvalifikovanou odbornou pracovníčkou, 
 • prevenciu proti vzniku negatívnych javov a ich dôsledkov v sociálnej oblasti, 
 • tvorba a vydávanie informačných a metodických materiálov, 
 • aktívnu prácu s mládežou, najmä so študentmi a s absolventmi škôl so zameraním na verejnoprospešnú činnosť, sociálnu pomoc a sociálnu starostlivosť, sociálne poradenstvo, opatrovateľskú starostlivosť, ošetrovateľstvo. 

Milí priatelia,

 

Symbióza generácií – občianske združenie sa aj tento rok uchádza o 2 % dane z príjmov. Aj vďaka Vašim 2%  môžeme realizovať rôzne voľnočasové aktivity pre našich prijímateľov sociálnych služieb, financie budú použité aj  na vybavenie Centra sociálnych služieb Zákamenné čím zlepšíme kvalitu poskytovaných služieb pre prijímateľov sociálnych služieb, ktorí žijú v našom zariadení. 
Radi by sme Vás poprosili  o poukázanie sumy do výšky 2% (resp. 3%) zaplatenej dane pre naše občianske združenie (môže ísť o fyzickú osobu alebo aj o právnickú osobu). Je možné konkretizovať použitie Vašej finančnej čiastky a pri realizácii sa zúčastniť vybranej akcie alebo odovzdania daru. 

 •  Z daní, ktoré ste zaplatili, alebo zaplatíte môžete darovať  2%  na prospešný účel...
 • 2% z Vašich daní nám umožnia kontinuálne pracovať s klientmi, ktorí potrebujú pomoc.
 • Aj Vďaka Vám dokážeme pružne reagovať na potreby viacerých prijímateľov sociálnych služieb.

V prípade, že sa rozhodnete podporiť naše občianske združenie uvedené vyhlásenie doručte do CSS Zákamenné do rúk predsedkyne OZ v termíne do 31.03.2024, prípadne zaneste príslušnému daňovému úradu podľa trvalého pobytu spolu s potvrdením o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti do 30.04.2024.

                Ak je daňovníkom fyzická osoba, podiel zaplatenej dane určenému prijímateľovi je po zaokrúhlení najmenej 3 €. Daňovník môže určiť len jedného prijímateľa do 30. apríla 2024.

        Ak je daňovníkom právnická osoba, podiel zaplatenej dane určenému prijímateľovi je po zaokrúhlení najmenej 8 € pre jedného prijímateľa. Daňovník môže určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm, každému však najmenej 8 € do 31.marca 2024.

Potrebné údaje:                    Občianske združenie Symbióza generácií

                                               Ulica Vyšný Koniec 559/55

                                               029 56 Zákamenné 

                                               IČO: 42069271

                                               DIČ: 2022861720

                                               Číslo účtu: SK4656000000004089462030    

                                               Právna forma: občianske združenie 

            Za Vašu podporu vopred ďakujeme a sľubujeme, že Vaše venované prostriedky využijeme čo najefektívnejšie na rozvoj nášho zariadenia. Veríme, že pomôžete dobrej veci a spoločne sa budeme tešiť, že aj takýmto spôsobom urobíme dobrý skutok.

  

S pozdravom

JUDr. PhDr. Adriana Adamicová
predsedkyňa OZ Symbióza generácií

 

CSS Zákamenné
Ulica Vyšný Koniec 559/55, 029 56 Zákamenné

Tel.č.: 043/5592515
Mobil: 0905 582 422
e-mail: dssz_ved@vuczilina.sk

 

Tlačivá: 
  Vyhlásenie o poukázaní 2% z vašej dane (editovateľné)