Spolu vytvárame domov pre všetkých

Deň otvorených dverí 2024

Deň otvorených dverí na pracovisku v Zubrohlave dňa 17. júla 2024 o 10:00 hod.

viac

Deň otvorených dverí 2024

 

Deň otvorených dverí na pracovisku v Zákamennom dňa 13. júna 2024 o 10:00 hod.

viac

Evidencia žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby 05/2024

viac

Hľadáme dobrovoľníkov

marec - júl 2024

viac

Prečo my ?

 Starostlivosť

 Dôvera

 Profesionalita

 Jedinečnosť prostredia

Vitajte na našej stránke

   Centrum sociálnych služieb Zákamenné v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, poskytuje sociálne služby prijímateľom sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Ide o prijímateľov sociálnych služieb, ktorých zdravotný stav vyžaduje dohľad, opateru, alebo pomoc inej osoby tak, ako si to vyžaduje zdravotný stav danej osoby. Hlavným cieľom zariadenia je poskytovanie kvalitnej a komplexnej starostlivosti prijímateľom sociálnych služieb so zreteľom na humánny a etický prístup ku prijímateľom sociálnach služieb v zariadení. V zariadení sa snažíme vytvárať priestor pre sebarealizáciu prijímateľov sociálnych služieb, podporovať ich socializáciu a v čo najväčšej miere vytvárať pocit domova a súkromia s rešpektovaním a dodržiavaním základnej charty práv a slobôd.

Centrum sociálnych služieb Zákamenné, Ulica Vyšný Koniec 559/55, 029 56 Zákamenné sa vnútorne člení na tri pracoviská. K zlúčeniu týchto troch pracovísk došlo 01.07.2008.

Samotné zariadenie v Zákamennom vzniklo 01.09.1989.

Samotné zariadenie v Zubrohlave vzniklo 01.09.1985.

Samotné zariadenie v Oravskej Lesnej vzniklo 01.04.1996.

K zmene názvu zariadenia z Domovu sociálnych služieb pre dospelých a domovu dôchodcov na Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Zákamenné došlo 01.06.2010.

S účinnosťou od 1.1.2019 sa zmenil názov zariadenia, adresa a zároveň sa zmenila aj forma hospodárenia:
Názov zariadenia: Centrum sociálnych služieb Zákamenné
Adresa: Ulica Vyšný koniec 559/55, 029 56 Zákamenné
Forma hospodárenia: príspevková organizácia.

 

Vízia a poslanie CSS Zákamenné 
     Víziou nášho zariadenia je zabezpečenie takého prostredia, ktoré sa čo najviac približuje domácemu prostrediu. Chceme poskytovať sociálne služby spĺňajúce požiadavky na kvalitu, ktoré zároveň dbajú aj na subjektívnu spokojnosť prijímateľa. Vytvárať pocit bezpečia, ochrany, istoty v súvislosti s dodržiavaním ľudských práv a slobôd a pritom dôsledne dbať na dodržiavanie Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím.  Vytvoriť prostredie dôvery, vzájomného rešpektu, profesionálnej odbornosti a zodpovednosti.

      Poslaním nášho zariadenia je poskytovať sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách ako súčasť sociálnej politiky Žilinského samosprávneho kraja. Poskytovať sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku ktorými sú:

  1. Poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, ktorými sú:
  1. Zariadenie pre seniorov
  2. Domov sociálnych služieb
  3. Špecializované zariadenie
  1. Podporné služby, ktorými sú:
  1. Poskytovanie sociálnej služby v jedálni.

Kde nás nájdete