Projekt III. Poľsko - Slovensko

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Zákamenné realizoval III. projekt cezhraničnej spolupráce PL – SK.    

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Zákamenné sa v septembri 2012 zapojil do III. výzvy na predkladanie žiadostí v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika  2007 – 2013 s projektom pod názvom: „Spoločne športujme, poznávajme prírodné a kultúrne dedičstvo našich regiónov“. V tejto III. výzve sme boli úspešní, a v apríli 2013 bola zahájená realizácia projektu. Naším cezhraničným partnerom je opätovne Dom Pomocy Spolecznej Braci Albertynów Bulowice z Poľskej republiky. Pri uskutočnení predchádzajúcich projektov sme sa navzájom postupne zoznámili s metódami našej práce v zariadení, historickými pamiatkami, históriou a kultúrou našich regiónov a taktiež so zvykmi a tradíciami našich predkov. Pri poznávaní nášho regiónu chceme pokračovať a v rámci uvedeného projektu chceme prezentovať najmä faunu a flóru nášho regiónu, prírodné dedičstvo Oravy.

Hlavným problémom, ktorý chceme projektom riešiť je, že klienti s rôznym druhom a stupňom postihnutia, ktorí sú umiestnení v zariadeniach sociálnych služieb, či už na Slovensku, alebo v Poľsku, nemajú dostatok príležitostí zúčastňovať sa aktivít, ktoré sú pre obyčajného človeka samozrejmosťou. V rámci realizácie projektu boli v priebehu roka 2013 organizované také aktivity pre klientov oboch zariadení, ktoré mali nielen kvalitný cezhraničný efekt, ale zároveň boli pre všetkých účastníkov pútavé a prínosné a v neposlednom rade  zohľadňovali telesný a duševný stav klientov. Hlavným cieľom projektu bolo prehlbovanie a rozšírenie už nadviazanej cezhraničnej spolupráce v oblastiach športovo – spoločenských aktivít, poznávaní slovenského a poľského prírodného a kultúrneho dedičstva. Upevňovanie vzájomnej cezhraničnej spolupráce medzi DSS a ZPS Zákamenné a DPS Bulowice cez menovaný projekt bude realizované v oblasti:

  • propagovania a sprístupnenia prírodného a kultúrneho dedičstva regiónu Oravy a Euroregiónu Beskydy cezhraničnému partnerovi a sociálne znevýhodneným skupinám,
  • zvyšovania povedomia o susednom národe formou priamej participácie na športových aktivitách so zámerom zapojiť čo najviac znevýhodnených skupín,
  • utužovania a zlepšenia priateľských vzťahov na oboch stranách hraníc a tým vytvoriť základ pre ďalšie inovatívne projekty.

Popis aktivít

AKTIVITA 1

Pracovné stretnutie v Bulowiciach. Predmetom stretnutia bolo spracovanie podkladov k výrobe propagačného materiálu cezhraničnej spolupráce. 

AKTIVITA 2 

Výroba propagačného materiálu. Táto aktivita zahŕňala prípravu dvojjazyčných pohľadníc a dvojjazyčného leporela. 

AKTIVITA 3

Vybudovanie športoviska a zriadenie oddychovej zóny.  Na pozemku za budovou DSS Zákamenné bolo vybudované športovisko pre účely realizácie športových aktivít, ktoré je prepojené so spevnenou plochou, ktorú využívajú prevažne imobilní klienti na pohybové aktivity ako: basketbal, tanec, jazdenie pomedzi kužele, florball a iné. V rámci oddychovej zóny boli vysadené okrasné a úžitkové stromčeky, kvety a liečivé byliny. 

Celá plocha pozemku, ktorého súčasťou je športovisko, oddychová zóna a bezbariérový prístup, si vyžadovala terénne a estetické úpravy, ktorého súčasťou boli nasledovné práce: zrovnanie plôch, odvoz a vývoz hliny, následná realizácia prác, orba, zatrávnenie plôch, vysadenie okrasných a úžitkových stromčekov, kvetín a liečivých bylín. 

Následne bola športovo-oddychová zóna vybavená záhradným domčekom, kovovými lavičkami a hojdačkami, osvetlením a športovými pomôckami. 

AKTIVITA 4

Spoznávanie prírodného a kultúrneho dedičstva na Slovensku. Zamestnanci a klienti z Domu pomocy spolecznej Braci Albertynów pricestovali dňa 8. 7. 2013 autobusom do Oravského Podzámku, kde sa zúčastnili spolu s našimi zamestnancami a klientmi prehliadky Oravského hradu spojenou s prehliadkou expozícií Oravského hradu. 

Po prehliadke expozícií sme sa presunuli do Oravskej Lesnej, kde sme absolvovali cestu úvraťovou lesnou železničkou, jednou z mála zachovaných parných lokomotív v Európe. V závere dňa sa konala návšteva meteorologickej stanice a hvezdárne v Oravskej Lesnej s možnosťou pozorovania hviezd. 

Druhý deň sme začali prechodom Lesníckym náučným chodníkom v Oravskej Lesnej. Po prechode náučným chodníkom bolo zabezpečené posedenie pri guľáši v prírode. Dvojdňový poznávací výlet bol ukončený svätou omšou na kopci Grapa v Kline, kde sa nachádza kaplnka Božieho milosrdenstva a nadrozmerná 16 metrová socha Ježiša Krista. 

AKTIVITA 5

Športový deň. Športový deň spojený s odbornou prednáškou na tému "Fauna a flóra našich regiónov" sa konal 26. 9. 2013. Okrem cezhraničného partnera DPS Bulowice a našich klientov zo všetkých troch pracovísk sa ho zúčastnili aj členovia Jednoty dôchodcov a žiaci zo Spojenej školy internátnej M. Urbana v Námestove. Na záver športových hier boli ocenení víťazi jednotlivých športových disciplín. 

AKTIVITA 6

Spoznávanie prírodného a kultúrneho dedičstva v Poľsku. Zamestnanci a klienti nášho zariadenia sa dňa 30. 10. 2013 zúčastnili poznávacieho výletu v Poľsku. Konkrétne navštívili Mestské múzeum Starý zámok s výstavami: ľudová kultúra, vtáky a zvieratá, archeológia. Tiež navštívili palác Habsburgovcov, Čínsky dom, park mesta a mesto Zywiec a na hore Žar absolvovali pešiu túru, pri ktorej obdivovali krásy prírody.