Poskytované sociálne služby

Vznik a postavenie CSS Zákamenné ako poskytovateľa sociálnych služieb

Zariadenie CSS v Zákamennom bolo založené za účelom poskytovania sociálnych služieb, ktoré založil Žilinský samosprávny kraj zrušením bez likvidácie zariadenia sociálnych služieb v Oravskej Lesnej a Zubrohlave a zlúčením s rozpočtovou organizáciou Domovom sociálnych služieb pre dospelých so sídlom v Zákamennom ako nástupníckou organizáciou pod jedno zariadenie pod názvom Domov sociálnych služieb pre dospelých a domov dôchodcov so sídlom Zákamenné 559 s účinnosťou od 1.7.2008. Na základe dodatku č. 2 k zriaďovacej listine zariadenia došlo s účinnosťou od 1.6.2010 k zmene názvu zariadenia na Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Zákamenné. S účinnosťou od 1.1.2019 sa zmenil názov zariadenia na : Centrum sociálnych služieb Zákamenné

CSS Zákamenné je poskytovateľom sociálnych služieb a je zapísané v registri poskytovateľov sociálnych služieb od 8.7.2009 pod č. 23/2009/OSV, ktorý je vedený na ŽSK v zmysle § 62 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

Centrum sociálnych služie Zákamenné, Ulica Vyšný koniec 559/55, 029 56 Zákamenné  sa vnútorne člení na tri pracoviská : 

  • CSS Zákamenné -  pracovisko Ulica Vyšný koniec 559/55, Zákamenné – je zariadenie pre mužov s mentálnym a psychickým postihnutím s kapacitou 78 klientov. Klienti sú ubytovaní v dvoch jednoposteľových izbách, jedenástich dvojposteľových izbách a dvadsiatich trojposteľových izbách.
  • CSS Zákamenné -  pracovisko Oravská Lesná 296 – je kombinované zariadenie pre ženy a mužov prevažne v dôchodkovom veku s kapacitou 58 klientov. Klienti sú ubytovaní v osemnástich dvojposteľových izbách a piatich trojposteľových izbách.
  •  CSS Zákamenné,- pracovisko Zubrohlava, Hlavná 118 – je zariadenie pre ženy s mentálnym a psychickým postihnutím s kapacitou 15 žien. Klientky sú ubytované v jednej jednoposteľovej izbe, jednej dvojposteľovej izbe a štyroch trojposteľových izbách.

Predmet, účel a rozsah poskytovanej starostlivosti

A) Názov zariadenia: Domov sociálnych služieb

a) Druh sociálnej služby: sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku

b) Forma: celoročná pobytová

c) Miesto poskytovania sociálnej služby: Zákamenné 559, Oravská Lesná 296, Zubrohlava Hlavná 118

d) Cieľová skupina: v domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba:

- plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeňodkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z., alebo

- plnoletej fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z.6

e) Predmet činnosti a odborné zameranie: 1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 2. sociálne poradenstvo, 3. sociálna rehabilitácia, 4. ošetrovateľská starostlivosť, 5. ubytovanie, 6. stravovanie, 7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, 8. osobné vybavenie, 9. zabezpečuje sa: 1. pracovná terapia, 2. záujmová činnosť, 10. utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí.

B) Názov zariadenia: Zariadenie pre seniorov

a) Druh sociálnej služby: sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku

b) Forma: celoročná pobytová forma

c) Miesto poskytovania sociálnej služby: Oravská Lesná 296

d) Cieľová skupina: v zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba:

- fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách alebo

- fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov

e) Predmet činnosti a odborné zameranie: 1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 2. sociálne poradenstvo, 3. sociálna rehabilitácia, 4. ošetrovateľská starostlivosť, 5. ubytovanie, 6. stravovanie, 7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, 8. osobné vybavenie, 9. utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí, 10. zabezpečuje sa záujmová činnosť.

B) Názov zariadenia: Špecializované zariadenie

a) Druh sociálnej služby: sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku

b) Forma: celoročná pobytová forma

c) Miesto poskytovania sociálnej služby: Zákamenné 559, Oravská Lesná 296, Zubrohlava 118.

d) Cieľová skupina: v špecializovanom  zariadení sa poskytuje sociálna služba:

- fyzickej osobe, ktorá  je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo oraganický psychosyndróm ťažkého stupňa.

e) Predmet činnosti a odborné zameranie: 1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 2. sociálne poradenstvo, 3. sociálna rehabilitácia, 4. ubytovanie, 5. stravovanie, 6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, 7. osobné vybavenie, 8. ošetrovateľská starostlivosť, 9.utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí, 10. zabezpečuje sa pracovná terapia a záujmová činnosť.

D) Názov služby: Jedáleň

a) Druh sociálnej služby: podporné služby

b) Miesto poskytovania sociálnej služby: Oravská Lesná 296

c) Cieľová skupina: 1. fyzická osoba, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, 2. fyzická osoba, ktorá má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, 3. fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, 4. jedáleň môže poskytovať stravovanie aj prostredníctvom donášky stravy do domácnosti fyzickej osoby uvedenej v odseku 2 a 3.