Terapie

Sociálna rehabilitácia

    V  našom zariadení kladieme dôraz na individuálny potenciál prijímateľov, ktorý sa snažíme rozvíjať. Snažíme sa sprostredkovať prijímateľom možnosť účasti na aktivitách, ktoré sú súčasťou každodenného života ako je starostlivosť o domácnosť, obsluha bežných domácich spotrebičov, príprava jednoduchých jedál, nakupovanie, sebaobslužné činnosti, cestovanie, nácvik používania pomôcky. Zameriavame sa na nácvik samostatného pohybu vrátane orientácie vo vnútornom i vonkajšom priestore, na nácvik schopnosti využívať dopravné prostriedky a na nácvik správania sa v rôznych spoločenských situáciách. 
 V rámci prebiehajúceho transformačného procesu deinštitucionalizácie v našom zariadení prijímateľov postupne pripravujeme na osamostatnenie a zvládnutie bežného života v budúcom podporovanom bývaní.

     

V rámci komplexnej rehabilitácie (liečebnej, pracovnej, sociálnej) sa v zariadení využívajú rôzne druhy terapií individuálnou a skupinovou formou.

Ergoterapia - liečebný postup formou zamestnávania. Ide o pracovnú, resp. činnostnú terapiu, ktorá prostredníctvom zapájania prijímateľa do zmysluplných a tvorivých činností sa snaží rozvíjať jeho motorické, kognitívne, komunikačné, sociálne schopnosti, zručnosti, návyky a osobnosť prijímateľa. Pokiaľ je to možné, je vhodné spojenie slova, zrakovej a pohybovej aktivity a zároveň motivácie k práci vlastnými rukami.

Pracovná terapia - tvorivá činnosť prijímateľov s rôznymi materiálmi (drevo, papier, prírodný materiál).

Tvorivá dielňa - prijímatelia sa počas roka venujú aj práci v tvorivej dielni, kde vytvárajú rôzne dekorácie, ktorými si zútulňujú prostredie, v ktorom žijú. Svoje práce predávajú na rôznych predajných výstavách a tiež na vianočných trhoch v obci a haraburzách. Pokiaľ to epidemiologická situácia dovoľuje tieto výrobky prijímatelia predávajú na rôznych predajných výstavách.

Kulinoterapia -  jednou z veľmi obľúbených činností v našich zariadeniach je kulinoterapia, v rámci ktorej si prijímatelia spoločne pripravujú jedlá a koláče podľa chuti a osvedčených receptov. Na pripravených jedlách si častokrát pochutia nielen prijímatelia, ale aj samostatní zamestnanci.

Biblioterapia - prijímatelia sa veľmi radi stretávajú v rámci biblioterapie na čitateľských stretnutiach. Využívajú nielen knižnicu v zariadení, ale tiež majú možnosť zapožičiavania kníh v obecnej knižnici. Ak to dovoľuje epidemiologická situácia do zariadenia chodievajú dobrovoľníci, ktorí im čítavajú podľa že lania, a tiež vedú s nimi zaujímavé čitateľské besiedky.

Canisterapia - už od mladosti sú ľudia spätí s prírodou a so zvieratami. Aj na pracovisku v Oravsk ej Lesnej využívame pozitívne pôsobenie psa na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu našich prijímateľov. Psík ich motivuje k rehabilitácii, snahou pohladiť psíka sa napomáha rozvoju jemnej motoriky a prítulnosť im zlepšuje náladu.

Gardenterapia - človek je stále súčasťou prírody. Menšia, či väčšia záhrada je spôsob ako preniesť kúsok prírody do svojho domova. Záhrada má okrem estetickej a úžitkovej funkcie aj pre našich prijímateľov obrovský liečebný potenciál. V rámci gardenterapie využívame pozitívny vplyv záhrady a práce v nej na psychickú a fyzickú pohodu našich prijímateľov. Samotný pobyt v záhrade pôsobí na nich upokojujúco. Niektorí ju využívajú na prechádzku, iní na posedenie v altánku, kde môžu spokojne oddychovať. Pre našich imobilných prijímateľov Výročná správa o činnosti a hospodárení v Centre sociálnych služieb Zákamenné za rok 2021 je vytvorená mobilná záhradka a je vytvorená mobilná záhradka a o kvety a bylinky sa starajú aj vo vyvýšených záhonoch bylinky sa starajú aj vo vyvýšených záhonoch vv komunitnej záhrade.komunitnej záhrade.

Muzikoterapia - prijímatelia veľmi radi spievajú piesne svojej mladosti, tiež nacvičujú programy a ak to epidemiologická situácia dovolí, reprezentujú zariadenie na rôznych kultúrnych podujatiach. Do zariadenia naším prijímateľom chodievajú spríjemniť chvíle aj hudobníci z okolia.

Terapia hrou - prijímatelia veľmi radi trávia voľný čas pri spoločných hrách a súťažiach v areáli zariadenia. Tieto hry sú sprevádzané dobrou náladou, prijímatelia sa navzájom povzbudzujú a tešia sa z víťazstva.

Napĺňanie spirituálnych potrieb - Na všetkých pracoviskách sa nachádza kaplnka pre prijímateľov . V roku 202 1 bolo obmedzené slúženie sv. omší v zariadení, ale prijímatelia sa stretávali na spoločnej modlitbe sv. ruženca a čítaní biblie. Prostredníctvom TV majú zabezpečený prenos slúžených sv. omší z miestneho kostola.

Dramatoterapia,  Záujmová činnosť,   Kultúrno - spoločenské aktivity,  Športové aktivity.

V zariadení sa uplatňuje ošetrovateľský koncept na báze bazálnej stimulácie. Koncept využíva mnoho vlastných techník a tréningových programov, ktorými sa u človeka dosahuje stimulácia somatická, taktilno - haptická, vestibulárna, vibračná, orálna, optická, olfaktorická a auditívna.

 

 

V rámci sociálnej rehabilitácie sa podporuje samostatnosť a sebestačnosť klienta nácvikom zručností vedúcich k zaradeniu do spoločenského prostredia a aby sa minimalizovali priame a nepriame dôsledky dlhodobého postihnutia.

 

 

V CSS Zákamenné - pracovisko Zákamenné sa pri rozvoji pracovných zručností zameriavame najmä na prácu s drevom v drevárskej dielni, prácu s hlinou a papierom, nácvik a hranie divadla, práce v záhrade, práce pri úprave okolia zariadenia, turistiku spojenú so zberom liečivých rastlín, lesných plodov a hríbov a na športové aktivity.

V CSS Zákamenné - pracovisko Oravská Lesná sa v rámci rozvoja pracovných zručností, záujmovej činnosti a aktív neho trávenia voľného času prijímateľov zameriavame najmä na prácu s prútím, drevom, papierom, na šitie, háčkovanie, vyšívanie, kulinoterapiu, biblioterapiu prvky biblioterapie, terapiu hrou, na aktivity na podporu kognitívnych funkcií, reminiscenčnú terapiu, gardenterapiu, prácu pri úprave areálu zariadenia, výlet y do blízkeho okolia, starostlivosť o čistotu a estetizáciu izby prijímateľov, prechádzky spojené so zberom liečivých rastlín, lesných plodov a hríbov.

V CSS Zákamenné - pracovisko Zubrohlava sa pri rozvoji pracovných zručností zameriavame najmä na vyšívanie, háčkovanie, na prácu v záhrade v rámci gardenterapie, prácu na úprave okolia zariadenia, turistiku spojenú so zberom liečivých rastlín, lesných plodov a hríbov a na sezónne športy.