O nás

 

Centrum sociálnych služieb Zákamenné v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, poskytuje sociálne služby rôznorodej skupine klientov v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Ide o klientov, ktorých zdravotný stav vyžaduje dohľad, opateru, alebo pomoc inej osoby tak, ako si to vyžaduje zdravotný stav danej osoby. Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Zákamenné sa vnútorne člení na tri pracoviská : Zákamenné, Oravská Lesná a Zubrohlava.

     Hlavným cieľom zariadenia je poskytovanie kvalitnej a komplexnej starostlivosti prijímateľom sociálnej služby so zreteľom na humánny a etický prístup ku klientom zariadenia. V zariadení sa snažíme vytvárať priestor pre sebarealizáciu klientov, podporovať ich socializáciu a v čo najväčšej miere vytvárať pocit domova a súkromia s rešpektovaním a dodržiavaním základnej charty práv a slobôd.

 

"Daj každému dňu šancu, aby sa stal najkrajším dňom tvojho života."

Mark Twain 

STN EN ISO 9001 : 2009 

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Zákamenné na základe recertifikačného auditu č. 782/2014 zo dňa 13.04.2014 vyhovuje požiadavkám normy pre systémy manažérstva kvality podľa: STN EN ISO 9001 : 2009.